Płatności bezpośrednie w 2010 roku - zasady przyznawania Drukuj Email
Poniedziałek, 08 Marzec 2010 14:46

Od roku 2010 rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), będą mogli ubiegać się o te płatności na jednym  wspólnym formularzu wniosku.

Oznacza to, że od 2010 roku na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą wnioskować o przyznanie dziesięciu rodzajów płatności:

 1. jednolitą płatność obszarową (JPO),

 2. uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:

 • płatności do powierzchni grupy upraw podstawowych,

 • płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęcej),

 • płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, niezwiązanej z produkcją,

 1. płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa),

 2. oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),

 3. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich (OM),

 4. płatność cukrową,

 5. płatności do zwierząt (wsparcie specjalne),

 6. przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW na lata 2004-2006),

 7. płatności rolnośrodowiskowe (PROW na lata 2007-2013),

 8. pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Dla rolników, którzy ubiegają się tylko o płatności bezpośrednie lub  płatności ONW nic się nie zmieni. Również w tym roku rolnicy otrzymają wstępnie wypełnione wnioski również w części dotyczącej działek rolnych. Rolnicy powinni zweryfikować dane zawarte w przesłanych wnioskach spersonalizowanych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku na rok 2010.  Jeżeli wszystkie dane są poprawne rolnik  powinien tylko podpisać wniosek i przekazać go do biura powiatowego ARiMR. Należy pamiętać aby deklarowane powierzchnie nie były większe od powierzchni ewidencyjno - gospodarczej (PEG) wyznaczonej dla działki ewidencyjnej. Informacje o tych powierzchniach są zawarte są, w dołączonej do wniosku spersonalizowanego, Informacji o działkach deklarowanych do płatności. 

Natomiast rolnicy ubiegający się o płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), powinni wypełnić dodatkowe kolumny we wniosku.  oraz część szczegółową wniosku rolno środowiskowego.

Dotychczas rolnicy realizujący program rolnośrodowiskowy na oddzielnych formularzach deklarowali te same działki ewidencyjne i rolne do płatności rolnośrodowiskowych. Te same dane były powtarzane w dwóch odrębnych wnioskach. Również Ci rolnicy nie będą musieli już pozyskiwać z biur powiatowych załączników graficznych otrzymają je wraz z wnioskiem spersonalizowanym. Na jednym załączniku graficznym będą  wrysowywali położenie działek rolnych deklarowanych zarówno do płatności bezpośrednich, ONW oraz płatności rolno środowiskowych.  Prościej być nie może.

Wprowadzenie wspólnego formularza wniosku ułatwi rolnikom ubieganie się o przyznanie różnych rodzajów płatności, bez konieczności wielokrotnego wypełniania tych samych danych w różnych wnioskach.

Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR, w terminie od dnia 15 marca do dnia 17 maja 2010 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po dniu 17 maja 2010 roku, ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2010 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej Państwu kwoty płatności o 1%.

Nowe rodzaje pomocy

Od roku 2010 r. rolnicy, którzy spełniają warunki do otrzymania jednolitej płatności obszarowej, będą mogli ubiegać się o nowe schematy pomocowe w ramach wsparcia specjalnego.

W Polce zamierza się w ramach wsparcia specjalnego wprowadzić dwa rodzaje pomocy:

 • specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych,

 • płatność do krów i owiec.

Płatność do krów

Płatność przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej (złożył wniosek o przyznanie tej płatności)  i posiada  w dniu 31 maja 2010 r. nie więcej niż 10 samic z gatunku bydła domowego w wieku co najmniej 36 miesięcy. Płatność przysługuje tylko do krów (w wieku co najmniej 36 miesięcy) znajdujących się w siedzibie stada położonej  na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lub śląskiego, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (system IRZ).

Na tą płatność w roku 2010 zostanie przeznaczona kwota 28,5 mln euro. Przy założeniu, że do tych płatności kwalifikować się będzie ok. 200 tys. sztuk krów, stawka płatności do jednej sztuki wyniesie ok. 142,5 euro.

Płatność do owiec

Płatność przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej (złożył wniosek o przyznanie tej płatności)  i posiada  w dniu 31 maja 2010 r. co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy znajdujących się w siedzibie stada położonej na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego lub dolnośląskiego, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (system IRZ).

Na tą płatność w roku 2010 zostanie przeznaczona kwota  1, 5 mln euro. Przy założeniu, że do tych płatności kwalifikować się będzie ok. 50 tys. sztuk samic owiec, stawka płatności do jednej sztuki wyniesie ok. 30 euro.

Płatność do krów i owiec przysługuje do tych sztuk owiec lub krów, które w roku 2010 nie zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) lub wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

Płatność przysługuje rolnikowi  do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym, położonych na działkach rolnych, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.

Rośliny motylkowate drobnonasienne i strączkowe, do powierzchni których rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie specjalne: koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, koniczyny zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna.

Płatność nie przysługuje do powierzchni upraw, które w roku 2010 są zadeklarowane we wnioskach o przyznanie:

 • płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) w zakresie pakietu rolnictwo zrównoważone albo pakietu rolnictwo ekologiczne, lub

 • płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) w zakresie:

 • pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone lub Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, albo

 • pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne lub Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Na ten program wsparcia w roku 2010 przeznaczona zostanie kwota  10 800 000 Euro, przy założeniu, że do płatności tych zostanie zakwalifikowana powierzchnia ok. 180 000 ha, stawka płatności do hektara tych upraw wyniesie ok.  60 euro.

Inne ważne zmiany w roku 2010 r.

Rolnicy prowadzący uprawę zagajników drzew o krótkiej rotacji (brzoza, topola, wierzba) będą deklarowali we wnioskach te powierzchnie jako odrębne działki rolne. Do tych powierzchni przysługuje jednolita płatność obszarowa (JPO).
Krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO) będą również do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, jeżeli na gruntach tych:
- rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz)
- roślinność ta została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej
- nie jest prowadzona uprawa przez okres nie dłuższy niż jeden rok.
Od roku 2010 nie będą przyznawane płatności do upraw roślin energetycznych w związku uchyleniem przepisów UE regulujących przyznawanie tych płatności. W związku ze zniesieniem płatności do upraw roślin energetycznych nie będzie też przyznawana pomoc do rzepaku (pomoc de minimis).
Od roku 2010 nie będą przyznawane krajowe płatności uzupełniające do powierzchni uprawy chmielu związanej z produkcją. W związku z przepisami UE, począwszy od 2010 r., również w Polsce całość płatności dla producentów chmielu musi zostać odłączona od produkcji, czyli płatność ta będzie wypłacana jako płatność historyczna, na analogicznych zasadach jak w roku ubiegłym (płatność do chmielu niezwiązana z produkcją). Płatności niezwiązane z produkcją, w wysokości podwyższonej o część dotychczas realizowaną jako związana, będą przyznawane rolnikom, do powierzchni uprawy chmielu, na którą otrzymali płatność uzupełniającą w roku 2006.

Dodatkowe normy i wymogi wzajemnej zgodności

Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) oraz o przyznanie pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), zobowiązani są przestrzegać przez cały rok kalendarzowy norm i wymogów wzajemnej zgodności.
Od 2010 roku obowiązują następujące dodatkowe normy i wymogi wzajemnej zgodności:

Normy:
- obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną, za pomocą deszczowni lub przy poborze wody powierzchniowej, lub podziemnej w ilości większej niż 5m3 na dobę;
- zachowanie w obrębie działki rolnej charakterystycznych elementów krajobrazu (drzew będących pomnikami przyrody oraz rowów do 2 metrów szerokości. W takim przypadku, rolnik na materiale graficznym dołączonym do wniosku o przyznanie płatności w roku 2010 zobowiązany jest zaznaczyć miejsce położenia powyższych elementów krajobrazu na działce rolnej oraz opisać położenie: dla pomników przyrody tekstem PP, a dla rowów do 2 m szerokości tekstem RÓW;
- zakaz niszczenia siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, położonych na obszarach chronionych tzn. w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, zespołach przyrodniczo-krajobrazowych, stanowiskach dokumentacyjnych i pomnikach przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). Szczegółowe informacje dotyczące tej normy są dostępne na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl.
Ponadto w 2009 roku została wprowadzona norma dotycząca minimalnej pokrywy glebowej, stanowiąca iż powierzchnia co najmniej 40 % gruntów ornych, położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, powinna pozostać pod okrywą roślinną, w okresie co najmniej od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego. Informacja dotycząca położenia działek ewidencyjnych na obszarach zagrożonych erozją wodną, zawarta jest w Informacji dotyczącej działek deklarowanych do płatności. Wykaz obszarów zagrożonych erozją wodną, został określony w załączniku do rozporządzenia w sprawie minimalnych norm oraz na stronie internetowej ARIMR www.arimr.gov.pl.
Dodatkowo, od 2011 r. zostanie zmieniona norma dotycząca okresu uprawy tego samego gatunku zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa) na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej. Uprawa tego samego gatunku będzie mogła być prowadzona także w czwartym roku pod warunkiem wcześniejszego wykonania przez rolnika jednego z następujących zabiegów: przyorania słomy, nawożenia obornikiem lub przyorania międzyplonu i poinformowanie o tym fakcie kierownika biura powiatowego ARiMR. Szczegóły powyższych zmian zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm.

Wymogi:
- rolnik realizujący na obszarach Natura 2000 przedsięwzięcie podlegające ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji zgodnie z procedurami w tym zakresie. Podczas kontroli sprawdzane będzie czy rolnik posiada odpowiednią decyzję administracyjną w tym zakresie,
- zmiana brzmienia wymogu: na obszarach Natura 2000 wymóg dotyczący przestrzegania planów zadań ochronnych lub planów ochrony w zakresie ochrony siedlisk będzie również dotyczył siedlisk zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku 1 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

 

Informacja ARiMR

 

 

Rolnicze wieści

Gospodarka

Ankieta

Jak oceniasz funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 

Polecamy...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursy walut


Warning: file_get_contents(http://bankowynet.pl/scripts/webmaster/box.php?waluty=USD%2BEUR%2BCHF%2BGBP%2BCZK&mode=ks&wstawka_szerokosc=110&wstawka_obramowanie=1px+solid+%23e6e6e6&czcionka_typ=Arial%2C+Verdana%2C+Helvetica%2C+Tahoma&czcionka_rozmiar=12&naglowek_tlo=%23e6e6e6&naglowek_kolor=%23666666&komorka1_tlo=%23f2f2f2&komorka2_tlo=%23e6e6e6&nazwy_wyrownanie=center&komorka_kolor=%23454551&wykres=1&naglowek=1&pogrubienie=1&&strzalki=1&&przelicznik=1&site=http://www.info.rbprojekt.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /modules/mod_bankowynet/mod_bankowynet.php on line 45

Polecane linki

Pogoda


 

Kto jest na stronie...

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.